Nội dung

Thực hiện đăng ký chứng nhận chất lượng và kiểm soát dấu hợp quy_ThS. LƯU THỊ OANH (10/4/2014 8:02:21 AM)

Trong công tác sản xuất lúa giống, các tổ chức, cá nhân sản xuất cung ứng giống phải tuân thủ một số văn bản pháp luật như: Thông tư số 28/2012/TT-KHCN của Bộ Khoa học Công nghệ ban hành ngày 12/12/2012 (thay thế Quyết định số 41/2007/QĐ-KHCN) và Thông tư số 79/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp & PTNT ban hành ngày 14/11/2011…

Thông tư số 28/TT-KHCN của Bộ Khoa học - Công nghệ ban hành quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Thông tư số 79/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp & PTNT ban hành quy định về chứng nhận và công bố chất lượng giống cây trồng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật.

Trung tâm Giống Nông Lâm Ngư nghiệp Kiên Giang được Cục Trồng trọt chỉ định là Tổ chức Chứng nhận chất lượng giống cây trồng. Để các tổ chức, cá nhân sản xuất và kinh doanh giống cây trồng hiểu và thực hiện đúng theo quy định của các văn bản pháp luật ban hành, từ đó áp dụng vào quá trình sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả, đảm bảo chất lượng lúa giống đầu vào cho sản xuất theo quy định; Chúng tôi xin giới thiệu 02 thủ tục liên quan đến quản lý chất lượng lúa giống và quy định thông tin ghi trên bao bì sản phẩm gồm:

Thụ tục thứ nhất: Đăng ký và hợp đồng chứng nhận chất lượng 

* Mục đích

Thủ tục này qui định trách nhiệm và cách thức tiếp nhận đăng ký và lập hợp đồng chứng nhận chất lượng (CNCL) về giống cây trồng nhằm đảm bảo tất cả khách hàng sẽ được đáp ứng và phục vụ kịp thời.

* Phạm vi áp dụng

Tất cả khách hàng trong và ngoài Trung Tâm đăng ký CNCL cho các lô hạt giống lúa sản xuất trong nước.

* Trách nhiệm

Nhân viên thuộc bộ phận nhận trả kết quả giống cây trồng có trách nhiệm thực hiện đúng các qui định trong thủ tục này. Đối với những trường hợp phát sinh, báo cáo cán bộ quản lý chất lượng để quyết định việc xử lý.

* Nội dung

Tiếp nhận đăng ký CNCL và kiểm tra thông tin

Tất cả khách thực hiện hợp đồng CNCL phải đăng ký CNCL tại bộ phận nhận trả kết quả đặt tại phòng Chứng nhận chất lượng & KNGNN thuộc Trung tâm Giống.

Mẫu tờ khai đăng ký chứng nhận chất lượng giống cây trồng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật được ban hành theo Phụ lục 1 của Thông tư  số 79/2011/TT-BNNPTNT.

Khi khách hàng đăng ký CNCL, người nhận đăng ký sẽ thực hiện các bước kiểm tra sau đây:

- Kiểm tra bản đăng ký của khách hàng có đúng theo biểu mẫu được quy định tại Thông tư số 79/2011/TT-BNNPTNT ?

- Có đầy đủ chữ ký của khách hàng hoặc đại diện của khách hàng không?

- Trường hợp khách hàng ghi thiếu thông tin hoặc ghi không đúng qui định phải yêu cầu khách hàng bổ sung hoặc hướng dẫn khách hàng ghi đúng qui định và yêu cầu gửi lại bản đăng ký mới.  Các cách xử lý có thể có:

+ Bản đăng ký của khách hàng được chấp nhận, nhưng phải đảm bảo đủ thông tin và ghi đúng theo qui định.

+ Bản đăng ký bị từ chối và khách hàng phải gửi một bản đăng ký mới.

Nếu việc kiểm tra không có vấn đề gì, bộ phận nhận trả kết quả sẽ hướng dẫn lập hợp đồng theo mẫu qui định.

* Hợp đồng CNCL

Hợp đồng CNCL giống cây trồng được lập theo mẫu thống nhất của Trung Tâm  căn cứ theo nội dung ghi trong bản đăng ký của khách hàng. Hợp đồng CNCL bao gồm  các công việc kiểm định, lấy mẫu và kiểm nghiệm. Mức phí dịch vụ CNCL sẽ được tính theo qui định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 180/2012/TT-BTC về mức thu phí và lệ phí CNCL giống cây trồng.

Sau khi hoàn thiện xong hợp đồng phải gửi cho khách hàng xem lại trước khi trình giám đốc ký và đóng dấu.

Hợp đồng CNCL sẽ được ký thành 4 bản để gửi cho đại diện khách hàng ký và đóng dấu, mỗi bên giữ 2 bản để làm cơ sở pháp lý và thực hiện nghĩa vụ của mỗi bên.

* Thực hiện và thanh lý hợp đồng

Sau khi có đầy đủ chữ ký của hai bên, Phòng Kế hoạch sẽ chuyển 01 bản hợp đồng cho bộ phận Tài vụ của Trung Tâm để theo dõi thu phí, 01 bản lưu tại bộ phận nhận trả kết quả để theo dõi việc thực hiện và thanh lý hợp đồng. Việc thu lệ phí phải được thực hiện trước khi tiến hành công việc kiểm định, lấy mẫu...

Sau khi có kết quả kiểm định, lấy mẫu, kiểm nghiệm; bộ phận nhận trả kết quả    sẽ căn cứ trên các biên bản kiểm định, biên bản lấy mẫu, phiếu kết quả phân tích để lập hồ sơ chuyển phòng Kế hoạch thực hiện thanh lý hợp đồng.

Thủ tục thứ 2: Kiểm soát và sử dụng dấu hợp quy

* Mục đích

Tài liệu này quy định sử dụng và quản lý dấu chứng nhận hợp quy của nhà sản xuất giống cây trồng sau khi được cấp Giấy chứng nhận hợp quy.

* Phạm vi áp dụng

Thủ tục này áp dụng đối với Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang và tất cả các khách hàng được Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang cấp Giấy chứng nhận lô giống phù hợp quy chuẩn kỹ thuật.

* Tài liệu tham chiếu

- Sổ tay chất lượng do Tổ chức chứng nhận chất lượng ban hàn

- TCVN 7457:2004 (ISO/IEC Guide 65:1996), Xuất bản lần 1, Yêu cầu chung đối với các Tổ chức điều hành hệ thống chứng nhận sản phẩm.

- Thông tư số 79/2011/TT- BNNPTNT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về chứng nhận và công bố chất lượng giống cây trồng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật.

- Thông tư số 28/2012/TT-KHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

* Nội dung

Yêu cầu chung

- Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang là tổ chức chứng nhận được thành lập và hoạt động phù hợp với pháp luật Việt Nam

- Việc sử dụng dấu hiệu chứng nhận sẽ thể hiện uy tín và năng lực của Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang và là bằng chứng khách quan thể hiện nhà sản xuất được đánh giá và đã được chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật.

- Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang không cho phép nhà sản xuất được chứng nhận sử dụng dấu chứng nhận nhằm lừa dối khách hàng và gây ảnh hưởng đến uy tín của hoạt động chứng nhận.

* Mô tả dấu chứng nhận hợp quy

Dấu chứng nhận hợp quy được thể hiện như Hình 1

Chú thích:  h = Trung tâm Giống Kiên Giang; TCCN-GCT 12-03 ; MSCN…..

 Hình 1. Hình dạng của dấu hợp quy

Dấu hiệu gồm 2 phần: bên phải là dấu hợp quy: hình dạng và kích thước được quy định tại Phụ lục I của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ; Bên trái là dấu hiệu nhận biết của Tổ chức chứng nhận chất lượng với 2 dòng chữ; dòng thứ nhất là: Trung tâm Giống Kiên giang và dòng thứ 2 được viết tắt là: CNCL-GCT 12-03, chiều cao chữ có kích thước bằng h (theo quy định như ở Hình 2)

Chú thích  H = 1,5 a; h = 0,5 H; C = 7,5 H

       Hình 2. Kích thước cơ bản của dấu hợp quy

* Quản lý sử dụng chứng nhận hợp quy                     

- Quản lý

+ Dấu chứng nhận được Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang giao quyền sử dụng và quản lý thống nhất cho các tổ chức, cá nhân sau khi được cấp giấy chứng nhận hợp quy  

+ Giấy chứng nhận sẽ bị thu hồi và nhà sản xuất được chứng nhận sẽ phải chấm dứt việc sử dụng dấu  hợp quy trong các trường hợp sau:

(i) Hết hạn hiệu lực chứng nhận;

(ii) Tổ chức bị thu hồi chứng nhận (hủy bỏ việc chứng nhận);

(iii) Trong thời gian bị tạm thời đình chỉ hiệu lực chứng nhận.

- Sử dụng

+ Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận được quyền sử dụng dấu hợp quy  chỉ đối với phạm vi được chứng nhận;

+ Tổ chức, cá nhân được chứng nhận không được sử dụng dấu hợp quy theo cách thức có thể gây hiểu nhầm của cơ quan quản lý, khách hàng về kết quả chứng nhận.

+ Dấu hợp quy có thể phóng to, thu nhỏ phù hợp với mục đích sử dụng nhưng phải đảm bảo đúng tỷ lệ, kích thước quy định theo Phụ lục I của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ

* Xử phạt

- Bất kỳ tổ chức, cá nhân nào được Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang giao quyền sử dụng dấu hợp quy mà sử dụng một cách bất hợp pháp đều bị xử lý theo quy định của pháp luật;

- Tùy theo mức độ vi phạm sử dụng dấu hợp quy Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang sẽ nhắc nhở, đình chỉ hoặc hủy bỏ việc chứng nhận và thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp;

- Trường hợp bị hủy bỏ Giấy chứng nhận và bị thu hồi quyền sử dụng dấu hợp quy, các tổ chức được chứng nhận không được tiếp tục sử dụng dấu chứng nhận trên các văn bản trên các tài liệu quảng cáo hay trên internet, website… 

- Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang thông báo việc hủy bỏ Giấy chứng nhận hoặc thu hồi  quyền sử dụng dấu hợp quy cho các tổ chức được chứng nhận vi phạm quy định trên và cơ quan, tổ chức có liên quan.

Trên đây là một số Thủ tục hướng dẫn liên quan đến việc thực hiện chứng nhận chất lượng và sử dụng dấu hợp trên bao bì, sản phẩm do đơn vị, cá nhân trực tiếp sản xuất. Chúng tôi hy vọng các tổ chức, cá nhân sản xuất lúa giống sẽ thực hiện tốt theo đúng quy định của pháp luật để nhằm nâng cao chất lượng lúa giống phục vụ cho sản xuất lúa hàng hóa của nông dân trong Tỉnh.


đăng ký chứng nhận chất lượng, kiểm soát dấu hợp quy
       
   
         
   
 

         
       
 

Các tin cũ hơn:

Thông báo yêu cầu báo giá (7/14/2020 3:15:59 PM)
Thông báo yêu cầu chào giá sửa chữa Trại giống Tân Hiệp (7/3/2020 5:13:08 PM)
Thông báo yêu cầu báo giá (6/5/2020 11:08:25 AM)
Thông báo tuyển dụng viên chức (3/25/2020 3:16:02 PM)
Thông báo về việc thăm quan, đánh giá các giống lúa mới, có triển vọng được khảo nghiệm và trình diễn vụ Đông xuân 2019 - 2020. (2/15/2020 10:01:56 AM)
Thông báo yêu cầu báo giá sửa chữa chuồng heo nuôi thịt A1, A2 và nhà cân heo tại trại giống nông nghiệp Hòn Đất (5/2/2019 8:03:21 AM)
Thông báo tuyển dụng viên chức (2/28/2019 2:05:50 PM)
Thông báo yêu cầu báo giá bán lúa lương thực (1/7/2019 4:26:03 PM)
Thông báo yêu cầu báo giá bán lúa lương thực (11/21/2018 10:13:31 AM)
Thông báo giá bán thanh lý loại thải heo sinh sản (9/17/2018 3:25:48 PM)
Thông báo tuyển dụng viên chức (6/6/2018 4:59:31 PM)
Thông báo nghỉ lễ (4/24/2018 10:00:13 AM)
Quyết định ban hành định mức thu dịch vụ kiểm định, lấy mẫu, kiểm nghiệm chất lượng giống cây trồng của Trung tâm Giống Nông Lâm Ngư nghiệp Kiên Giang (8/24/2017 8:55:03 AM)
THÔNG BÁO Yêu cầu báo giá (8/7/2017 8:07:21 AM)
Thông báo yêu cầu báo giá (6/21/2017 9:34:33 AM)
Thông báo yêu cầu báo giá (5/18/2017 9:35:02 PM)
Thông báo yêu cầu báo giá (5/12/2017 3:45:38 PM)
Thông báo yêu cầu báo giá trang ủi mặt bằng nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp (4/8/2017 10:18:35 AM)
Thông báo yêu cầu báo giá hạng mục cải tạo chuồng heo thành chuồng dê tại Trại giống nông nghiệp U Minh Thượng (4/4/2017 10:08:47 AM)
Thông báo yêu cầu báo giá nâng cấp, sửa chữa, đại tu hệ thống máy làm sạch (11/28/2016 3:19:58 PM)
Thông báo Yêu cầu báo giá “Cải tạo chuồng mát heo nái đẻ A3+B3 và chuồng mát heo nái mang thai A4+B4” (10/6/2016 8:21:08 AM)
Thông báo yêu cầu báo giá sửa chữa nhà lò sấy trại Tân Hiệp (10/5/2016 4:05:56 PM)
Thông báo yêu cầu báo giá công trình: Duy tu, sửa chữa trại giống NN Mỹ Lâm. (10/5/2016 3:58:24 PM)
Thông báo yêu cầu báo giá lắp đặt camera (8/30/2016 5:10:10 PM)
Thông báo yêu cầu báo giá mua pallet. (8/25/2016 5:05:01 PM)
Thông báo yêu cầu báo giá thiết bị phục vụ chế biến hạt giống (8/23/2016 9:59:12 AM)
THÔNG BÁO yêu cầu báo giá sửa lò sấy (8/16/2016 11:01:32 AM)
Thông báo Yêu cầu báo giá lắp đặt lò sấy 15 tấn (8/8/2016 4:25:46 PM)
Thông báo V/v Bán thanh lý tài sản hư hỏng, không sử dụng được (8/4/2016 11:08:15 AM)
Thông báo yêu cầu báo giá bán lúa lương thực. (7/14/2016 8:28:55 AM)
Thông báo chào giá vận chuyển lúa. (5/28/2016 9:22:04 AM)
Thông báo Lắp đặt hệ thống quạt thông gió cho kho chứa lúa giống (5/4/2016 9:55:26 AM)
Thông báo yêu cầu báo giá cung cấp máy cấy lúa YANMAR (đã qua sử dụng) (4/20/2016 2:44:25 PM)
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 (4/20/2016 10:46:39 AM)
Thông Báo Yêu cầu báo giá sửa chữa trại C phục vụ công tác chăn nuôi heo thịt (3/4/2016 2:48:33 PM)
Thông báoVề việc treo cờ và nghỉ Tết Dương lịch năm 2016 (12/29/2015 9:25:53 AM)
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015 (9/5/2015 10:32:11 AM)
Chính sách khuyến mại trong cung ứng lúa giống cho các đại lý (3/27/2015 9:27:22 AM)
Thông báo tiếp tục bán HSYC và gia hạn thời điểm đóng thầu (10/23/2014 7:58:12 AM)
Thông báo thay đổi mẫu dấu (10/10/2014 3:33:07 PM)
Thông báo (9/4/2014 8:35:43 AM)
Thông báo tiếp tục thực hiện chế độ làm việc vào sáng thứ Bảy hàng tuần (9/4/2014 8:16:24 AM)
Thông báo mời thầu (9/4/2014 8:13:51 AM)
Thông báo mời đấu thầu (9/4/2014 8:12:20 AM)
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2014 (6/28/2014 8:16:59 AM)
Thông báo mời đầu thầu (10/25/2013 9:28:13 AM)
Thông báo cung ứng lúa giống cấp SNC, NC, XN1 phục vụ sản xuất vụ hè thu, vụ thu đông và vụ lúa – tôm (vụ mùa) năm 2013 (5/25/2013 9:37:38 AM)
Hướng dẫn thủ tục chứng nhận chất lượng giống cây trồng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật - ThS. LƯU THỊ OANH (10/1/2012 4:13:49 PM)
Thông báo cung ứng giống chuối các loại (9/17/2012 4:31:58 PM)
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2012 (8/21/2012 8:31:33 AM)
Thông báo cung ứng lúa giống cấp SNC, NC, XN1 vụ lúa tôm và vụ Đông xuân 2012-2013 (8/16/2012 7:54:59 AM)
Thông báo về cung ứng bò giống và sản phẩm trùn Quế (3/27/2012 9:23:40 AM)
Thông báo (12/10/2011 8:45:19 AM)
Lịch gieo sạ lúa đông xuân 2011 – 2012 tại tỉnh Kiên Giang (11/4/2011 8:00:20 AM)
Sẽ triển khai thí điểm bảo hiểm cây lúa trong tháng 10 (10/8/2011 10:24:37 AM)
Giống lúa được phép sản xuất kinh doanh (7/1/2011 8:41:46 AM)
Một số giống lúa lai và lúa nếp được phép sản xuất kinh doanh (7/1/2011 8:27:11 AM)
Thông báo (6/23/2011 9:04:09 AM)
Thông báo : Lịch gieo sạ vụ hè thu 2011 (5/27/2011 10:44:37 AM)
Quyết định số 216/QĐ-NN ngày 12 tháng 5 năm 2011 (5/27/2011 10:38:52 AM)
Thông báo : nâng mức lương tối thiểu chung (4/19/2011 5:10:14 PM)

bản đồ Bản đồ các trại

Liên Kết website Video
Liên Kết website Liên kết Website
粉嫩公主酒酿蛋是一款100%纯植物提取的丰胸美胸产品,丰胸产品在入市以前就已经经过了国家相关权威部门的严格检测粉嫩公主官网,是国家食品药品监督管理总局批准的美胸品牌丰胸方法,还是世界卫生组织中国区研究专家委员会权威推荐的一款女性丰胸专用产品丰胸产品粉嫩公主酒酿蛋

TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP KIÊN GIANG - ĐỊA CHỈ: 731 NGUYỄN TRUNG TRỰC, TP. RẠCH GIÁ
TEL: 0297.381 2553 - 0297.381 3147 - 0297.381 2561
Email: giongkg@giongkiengiang.com