Nội dung

BẢN TIN SÂU BỆNH (18.6.2019) (7/3/2019 9:22:36 AM)

__________________________________________________

 TÌNH HÌNH SẢN XUẤT LÚA

            Diện tích lúa Hè Thu 2019: hiện nay đã gieo sạ được 269.913 ha/280.000 ha, đạt 96,4 % so với kế hoạch. Đến nay đã thu hoạch được 40.899 ha, tập trung ở các huyện như: Giồng Riềng, Tân Hiệp, Giang Thành, Hòn Đất va Rạch Giá.

            Diện tích lúa Thu Đông 2019: hiện nay đã gieo sạ được 14.853 ha/83.000 ha, đạt 17,9 % so với kế hoạch. Tập trung chủ yếu ở huyện Giồng Riềng, Tân Hiệp và Giang Thành.

            Diện tích lúa bị ảnh hưởng do mưa, bão

            Diện tích bị đổ ngã do mưa, bão là 8.956 ha (tăng 8.841 ha so với tuần trước). Trong đó 2.553 ha, tỷ lệ 10-15 %; 5.065 ha, tỷ lệ 30-70% và 1.338 ha, tỷ lệ >70%, xuất hiện ở huyện Tân Hiệp.

            DIỆN TÍCH CÂY TRỒNG KHÁC VÀ RAU, MÀU CÁC LOẠI                  

            - Cây tiêu: tập trung chủ yếu ở 04 huyện: Giồng Riềng, Gò Quao, Phú Quốc, Kiên Lương, tổng diện tích là 863 ha. Diện tích trồng tiêu tập trung nhiều ở Phú Quốc (390 ha) và ở các huyện Gò Quao (178,9 ha), Hà Tiên (32 ha), Giồng Riềng (194 ha), Kiên Lương (68 ha), Tân Hiệp (1,8 ha) và UMT (1 ha).

            - Cây khóm: tổng diện tích là 6.315 ha, chủ yếu ở huyện Gò Quao, Châu Thành, U Minh Thượng, Vĩnh Thuận, Kiên Lương và Hòn Đất.

            - Cây xoài: tổng diện tích là 1.684 ha, chủ yếu ở huyện Phú Quốc (628,5 ha), Hòn Đất (370 ha) và rải rác ở một số huyện như: U Minh Thượng, An Biên, An Minh, Giồng Riềng, Gò Quao, Tân Hiệp, Kiên Lương.

            - Cây sầu riêng: tổng diện tích là 150 ha, ở huyện Phú Quốc (145 ha) và rải rác ở huyện: Giồng Riềng, Gò Quao, Kiên Lương.

            - Cây mía: tổng diện tích là 4.395 ha, chủ yếu ở huyện UMT (4.027 ha), Gò Quao (992 ha) và rải rác ở huyện: Vĩnh Thuận, An Biên, An Minh, Châu Thành, Tân Hiệp và Kiên Lương.

            - Cây có múi: tổng diện tích 181 ha, tập trung chủ yếu ở huyện Gò Quao, U Minh Thượng, Tân Hiệp và An Minh.

            - Cây chuối: tổng diện tích 1.623 ha, tập trung ở U Minh Thượng (1.548 ha), Tân Hiệp (154 ha) và rải rác ở các huyện: An Biên, An Minh, Châu Thành và Kiên Lương.

            - Cây lâm nghiệp: tổng diện tích 7.565 ha, tập trung ở huyện U Minh Thượng, An Biên, An Minh, Kiên Lương và Phú Quốc.

            - Cây dừa:tổng diện tích 3.486 ha, tập trung ở hầu hết các huyện trong tỉnh.

            - Cây chôm chôm: tổng diện tích 142 ha, tập trung ở huyện Phú Quốc.

            - Cây rau màu các loại: tổng diện tích 2.103 ha, rải rác ở các huyện trong tỉnh.

            NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRÊN LÚA

            Tổng diện tích nhiễm sâu bệnh trên lúa Hè Thu 2019 là 13.217 ha (giảm 4.658 ha so với tuần trước). Các đối tượng gây hại chủ yếu gồm:

            - Lem lép hạt: tổng diện tích nhiễm là 4.604 ha (giảm 294 ha so với tuần trước), trong đó diện tích nhiễm nhẹ 4.229 ha, tỉ lệ 5-10 %,diện tích nhiễm trung bình 375 ha, tỉ lệ 10-20 %, cấp bệnh 1-3, xuất hiện ở các huyện như: Giồng Riềng, Tân Hiệp, Hòn Đất, Châu Thành, Rạch Giá và Giang Thành.

            - Đạo ôn lá: tổng diện tích nhiễm là 4.033 ha (giảm 1.510 ha so với tuần trước), cấp bệnh 1-5, trong đó nhiễm nhẹ 3.005 ha, tỉ lệ 5-10%, nhiễm trung bình 1.028 ha, tỉ lệ 10-20%, xuất hiện ở các huyện như: Hòn Đất, Giồng Riềng, Gò Quao, Kiên Lương, U Minh Thượng, Rạch Giá, Giang Thành và Châu Thành.

            - Nhện gié: tổng diện tích nhiễm là 1.090 ha (giảm 1.245 ha so với tuần trước), diện tích chủ yếu nhiễm trung bình, tỉ lệ 15-20%, xuất hiện ở huyện Tân Hiệp.

            - Sâu cuốn lá: tổng diện tích nhiễm là 1.472 ha (giảm 526 ha so với tuần trước), trong đó diện tích nhiễm nhẹ 1.417 ha, mật số 10-20 con/m2, nhiễm trung bình 55 ha, mật số 30-40 con/m2, tuổi sâu 1-3, xuất hiện ở huyện Hòn Đất, Gò Quao, Giang Thành và Rạch Giá.

            - Đạo ôn cổ bông: tổng diện tích nhiễm là 496 ha (tăng 160 ha so với tuần trước), diện tích chủ yếu nhiễm nhẹ, tỉ lệ 2.5-5%, cấp bệnh 1-3, xuất hiện ở huyện Giồng Riềng và Châu Thành.

            - Thối hạt vi khuẩn: tổng diện tích nhiễm là 660 ha (tăng 300 ha so với tuần trước), trong đó nhiễm nhẹ 10 ha, tỉ lệ 5-10%, nhiễm trung bình 650 ha, tỉ lệ 10-20%, cấp 1, xuất hiện ở huyện Tân Hiệp.

            Ngoài ra còn đối tượng gây hại khác như: OBV, bù lạch, chuột, cháy bìa lá, rầy nâu,… cũng xuất hiện, gây hại ở mức độ nhẹ và rải rác.

            TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRÊN CÂY RAU MÀU

            Tổng diện tích nhiễm sinh vật hại trên rau màu trong tuần là 25 ha (tăng 3 ha so với tuần trước). Các đối tượng gây hại chủ yếu gồm:

            - Rau cải các loại xuất hiện bọ nhảy 2 ha (giảm 1,2 ha so với tuần trước), tỷ lệ 10-20 con/m2; sâu khoang 1,7 ha (giảm 0,1 ha so với tuần trước), mật độ 3-6 con/m2; sâu tơ 1,7 ha (tăng 0,3 ha so với tuần trước), tỷ lệ 10-20 con/m2; bệnh héo xanh 1,2 ha (giảm 0,5 ha so với tuần trước), tỷ lệ 2,5-5% cây; sâu xanh da láng 0,9 ha (giảm 0,1 ha so với tuần trước), mật độ 3-6 con/m2; bọ trĩ 0,2 ha (tăng 0,1 ha so với tuần trước), tỷ lệ 15-30% cây.

            - Trên cây họ bầu bí dưa xuất hiện bệnh khảm lá 2 ha (tăng 1 ha so với tuần trước), tỷ lệ 5-10% cây; bệnh chạy dây 1 ha (tăng 1 ha so với tuần trước), tỷ lệ 10-20% cây; bệnh thán thư 1 ha (tăng 1 ha so với tuần trước), tỷ lệ 5-10% lá; bệnh héo xanh 1,7 ha (tăng 1,4 ha so với tuần trước), tỷ lệ 2,5-5% cây.

            - Trên cải củ xuất hiện sâu khoang 1 ha (tăng 1 ha so với tuần trước), mật độ 3-6 con/m2; bọ nhảy 1 ha (tương đương so với tuần trước), tỷ lệ 10-20 con/m2; thối nhũn vi khuẩn 1 ha (tương đương so với tuần trước), tỷ lệ 5-10% cây.

            - Trên cây bắp xuất hiện sâu đục thân 4 ha (tăng 1 ha so với tuần trước), tỷ lệ 5- 10% cây; bệnh gỉ sắt 2 ha (tương đương so với tuần trước), tỷ lệ 5-10% lá; bệnh đốm lá 2 ha (tương đương so với tuần trước), tỷ lệ 5-10% lá; bệnh đốm vằn 2 ha (tăng 2 ha so với tuần trước), tỷ lệ 10-20% cây.

            TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRÊN CÂY TRỒNG KHÁC

            Tổng diện tích nhiễm trên cây trồng khác là 767 ha. Các đối tượng sâu hại chủ yếu gồm.

            1. Cây tiêu: Diện tích nhiễm sinh vật gây hại là 70,6 ha, trong đó bệnh chết nhanh nhiễm 19,9 ha, tỷ lệ 2-8 % thân; tuyến trùng nhiễm 17 ha, tỷ lệ 5-10 % rễ; chết chậm 22,2 ha, tỷ lệ 2-8 % gốc rễ; bệnh tiêu điên 10,0 ha, tỷ lệ 5-10% lá; rệp sáp 1,5 ha, tỷ lệ 10-20 % thân.

            2. Cây khóm: Diện tích nhiễm sinh vật gây hại là 263 ha, trong đó bệnh héo khô đầu lá nhiễm 241 ha, tỷ lệ 5-20 % lá; rệp sáp 22 ha, tỷ lệ 12-25 % cây.

            3. Cây xoài: Diện tích nhiễm sinh vật gây hại là 97 ha, chủ yếu bệnh thán thư 62 ha, tỷ lệ 7 % lá, bệnh cháy lá 35 ha, tỷ lệ 7 % lá.

            4. Cây sầu riêng: Diện tích nhiễm sinh vật gây hại là 19 ha, trong đó bệnh chết nhánh (chảy mủ Phytophthorasp.) 11 ha, tỷ lệ 8 % nhánh; bệnh thán thư 8 ha, tỷ lệ 6 % cành.

            5. Cây mía: Diện tích nhiễm 70 ha, chủ yếu là sâu đục thân 30 ha, tỷ lệ 5-10 % cây; bệnh gỉ sắt 20 ha, tỷ lệ 15-30 % lá; bệnh đốm vòng 10 ha, tỷ lệ 15-30 % lá; bệnh thối đỏ ruột mía 5 ha, tỷ lệ 15% lá.

            6. Cây có múi: bao gồm: cam, quýt, bưởi diện tích nhiễm sâu bệnh là 0,5 ha, chủ yếu là bệnh vàng lá gân xanh 0,2 ha, tỷ lệ 2-5 % cây; sâu vẽ bùa 0,3 ha, tỷ lệ 3-5 % lá.

            7. Cây lâm nghiệp: bao gồm: mắm, đước, tràm bông vàng; diện tích nhiễm sâu bệnh là 43 hachủ yếu là sâu róm, rệp sáp, ngộ độc hữu cơ và sâu ăn lá.

            8. Cây dừa: Diện tích nhiễm sinh vật gây hại là 166,9 ha chủ yếu là bọ cánh cứng, trong đó diện tích nhiễm nhẹ 128,6 ha, tỷ lệ 10-20 % tàu, diện tích nhiễm trung bình 38 ha, tỷ lệ 20-40 % tàu và diện tích nhiễm nặng là 0,3 ha, tỷ lệ >40 % tàu.

            9. Cây chuối: chủ yếu ở huyện U Minh Thượng, diện tích nhiễm sinh vật gây hại là 25 ha, trong đó chủ yếu là nhiễm bệnh Panama, tỷ lệ 10-20 % cây.

            10. Cây chôm chôm: diện tích nhiễm sinh vật gây hại là 12 hachủ yếu là bệnh cháy đầu lá, tỷ lệ 6 % lá.

            DỰ BÁO TÌNH HÌNH SÂU BỆNH TRONG THỜI GIAN TỚI

            Căn cứ vào tình hình thời tiết, giai đoạn sinh trưởng của cây lúa và tình hình phát sinh phát triển của các đối tượng dịch hại trên đồng ruộng. Chi cục Trồng trọt và BVTV dự báo tình hình dịch hại trong thời gian tới như sau:

        - Rầy nâu, bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá: cần theo dõi chặt chẽ diến biến của rầy trên đồng ruộng, quản lý tốt nguồn rầy tại chỗ, tránh để rầy lây lan ra diện rộng và truyền bệnh VL - LXL cho các diện tích lúa mới xuống giống.

            Bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông: sẽ tiếp tục phát triển trên trà lúa giai đoạn đẻ nhánh đến đòng trổ. Bà con nông dân cần theo dõi, phát hiện bệnh và phòng trị kịp thời, nhất là những ruộng gieo trồng giống nhiễm, sạ dày, bón nhiều phân đạm.

            - Bệnh lem lép hạt: do chịu ảnh hưởng thời tiết có mưa, dông và nắng gián đoạn sẽ tạo điều kiện cho bệnh tiếp tục phát triển gây hại.

            ĐỀ NGHỊ

            Nhằm tăng cường công tác chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh. Chi cục Trồng trọt và BVTV đề nghị Phòng Nông nghiệp - PTNT, Trạm Trồng trọt và BVTV các huyện tiếp tục chỉ đạo bà con nông dân tăng cường thăm đồng thường xuyên và để sớm phát hiện dịch hại và có biện pháp phòng trị kịp thời, hiệu quả. Cụ thể:

            -Rầy nâu, bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá: tăng cường điều tra, phát hiện và hướng dẫn các biện pháp phòng trừ kịp thời, tuyệt đốikhông phun ngừa, không sử dụng thuốc phổ tác động rộng sẽ làm mất cân bằng hệ sinh thái và tái phát rầy ở cuối vụ. Cần phải quản lý tốt nguồn rầy nâu tại chỗ nhằm hạn chế thấp nhất khả năng lan truyền bệnh VL- LXL.

            Bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông: trên các trà lúa gieo trồng giống nhiễm (Đài Thơm 8, OM 4218; Jasmin 85; OM4900; IR 50404…), khuyến cáo nông dân thường xuyên thăm đồng, phát hiện sớm bệnh để phòng trị kịp thời, hiệu quả. Khi phát hiện bệnh cần ngưng ngay việc bón phân đạm, tuyệt đối không pha trộn thêm phân bón lá khi phun thuốc phòng trị bệnh và sử dụng một trong các loại thuốc đặc trị phun xịt theo “4 đúng”.

            - Bệnh lem lép hạt: trong giai đoạn lúa trổ nếu gặp điều kiện thời tiết có mưa bão có thể phun ngừa bằng các loại thuốc trừ bệnh phổ rộng khi lúa trổ lác đác (5%) và phun lần 2 khi lúa trổ đều.

                        (Nguồn http://snnptnt.kiengiang.gov.vn/)

 


sâu bệnh
       
   
         
   
 

         
       
 

Các tin cũ hơn:

ĐBSCL: Chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do hạn mặn (2/10/2020 9:47:53 AM)
Bản tin sâu bệnh (26/11/2019) (12/7/2019 9:20:00 AM)
Cần chủ động biện pháp đối phó vụ lúa Đông Xuân 2019-2020 (9/16/2019 10:07:43 AM)
Dự báo khí tượng - thủy văn thời hạn mùa từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2019 tại khu vực tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (4/8/2019 8:18:18 AM)
Hội nghị tổng kết công tác giống cây trồng, vật nuôi năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019_Ks. PHẠM DUY THIÊM (2/1/2019 10:19:07 AM)
Hội thảo khoa học “Phát triển nông nghiệp sạch, Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và Nông nghiệp hữu cơ Tỉnh Kiên Giang”_KS. PHẠM DUY THIÊM (5/17/2018 3:04:09 PM)
Hội thảo đánh giá giống lúa sản vụ Đông xuân 2017 -2018 tại trại giống Nông nghiệp Tân Hiệp tỉnh Kiên Giang_KS. PHẠM DUY THIÊM (3/7/2018 9:09:49 AM)
Hội thảo đánh giá giống lúa cao sản vụ Đông xuân 2017 -2018 tại tỉnh Kiên Giang_ KS. PHẠM DUY THIÊM (3/7/2018 9:07:06 AM)
Hội nghị tổng kết công tác giống cây trồng vật nuôi năm 2017_KS. PHẠM THỊ NHƯ QUỲNH (3/5/2018 4:01:54 PM)
Đại hội Công đoàn cơ sở Trung tâm Giống Nông Lâm Ngư nghiệp nhiệm kỳ 2017-2022_KS. PHẠM DUY THIÊM (11/20/2017 10:33:57 AM)
Trung tâm Giống Nông Lâm Ngư nghiệp Kiên Giang tham gia Festival Nông nghiệp – Ngư nghiệp tỉnh Kiên Giang năm 2017 _ KS. PHẠM DUY THIÊM (10/7/2017 10:12:42 AM)
Chi đoàn Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang tham gia chương trình tuyên truyền về Khu Dự trữ sinh quyển Thế giới Kiên Giang, tỉnh Kiên Giang_CN.TỪ THỊ MỸ HẠNH (9/16/2017 11:14:58 AM)
Chi đoàn Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang tham gia tổ chức tặng quà cho học sinh nghèo, vượt khó học giỏi tại Trường tiểu học Thuận Hòa 1 nhân kỷ niệm 72 năm ngày Cách mạng tháng 8 và lễ Quốc khánh (02/9/1945-02/9/2017)_CN LÊ THỊ CHINH (9/16/2017 10:48:41 AM)
Chi bộ Trung tâm Giống Nông Lâm Ngư nghiệp Kiên Giang tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2020_KS. PHẠM DUY THIÊM (5/30/2017 4:01:10 PM)
Thông báo yêu cầu báo giá vận chuyển lúa giống (3/28/2017 3:41:13 PM)
Hội thảo đánh giá giống lúa vụ Đông xuân 2016 -2017 tại tỉnh Kiên Giang_ KS. PHẠM DUY THIÊM (2/25/2017 10:57:35 AM)
Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang trưng bày sản phẩm nông nghiệp tại Hội nghị tổng kết phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2012-2016_KS. PHẠM DUY THIÊM (1/4/2017 10:38:26 AM)
Hội đồng Khoa học cơ sở Sở Nông nghiệp & PTNT thông qua Báo cáo kết quả nghiên cứu, chọn tạo, khảo nghiệm 02 giống lúa mới GKG5 và GKG24_KS. PHẠM DUY THIÊM (12/14/2016 9:28:54 AM)
Hội thảo đánh giá giống lúa vụ Hè Thu 2016 tại tỉnh Kiên Giang_ThS. LƯU THỊ OANH (9/14/2016 8:12:43 AM)
Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang tham gia Hội chợ - Triển lãm xúc tiến đầu tư Giống nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016 - KS. PHẠM DUY THIÊM (7/7/2016 5:58:19 AM)
Một số lưu ý khi khử lẫn lúa giống -Ks. LÊ VĂN MẠNH. (5/11/2016 4:13:03 PM)
Lịch thời vụ gieo sạ lúa Hè thu và Thu đông 2016 tại tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (3/26/2016 10:10:56 AM)
Dự báo cơ cấu chủng loại gạo xuất khẩu của Việt Nam_ TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (11/16/2015 4:25:37 PM)
Chi đoàn Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang tổ chức về nguồn tại huyện U Minh Thượng_CN. TỪ THỊ MỸ HẠNH (8/27/2015 9:30:55 AM)
Gạo “Hương Biển Kiên Giang” đồng hành cùng chất lượng, hội nhập với thị trường_KS. LẠI THỊ HỒNG LUYẾN (6/29/2015 4:01:55 PM)
Công tác tập huấn quy trình kỹ thuật sản xuất lúa giống cấp xác nhận 1 vụ Hè Thu 2015_ KS. TRẦN HỒNG CÚC (6/1/2015 9:49:51 AM)
Kết quả hội thảo đánh giá giống lúa vụ Đông Xuân 2014-2015 tại mạng lưới nhân giống tỉnh Kiên Giang_KS. NGUYỄN THỊ LAN (4/8/2015 7:57:53 AM)
Phương hướng nhiệm vụ trọng điểm năm 2015 của Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang_CN. TỪ THỊ MỸ HẠNH (3/30/2015 9:24:03 AM)
Hội thảo đánh giá giống lúa vụ Đông Xuân 2014-2015_ThS. LƯU THỊ OANH (3/27/2015 2:52:33 PM)
Tỉnh Kiên Giang chuẩn bị lúa giống phục vụ cho sản xuất vụ hè thu 2015_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (3/23/2015 9:43:39 AM)
Kiên Giang chủ động 45% lúa giống (1/31/2015 10:31:38 AM)
Hương Biển Kiên Giang - nhãn hiệu gạo chất lượng_KS. DANH NGOC HẢI (11/24/2014 8:06:39 AM)
Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang tập huấn quy trình kỹ thuật sản xuất giống lúa cấp xác nhận vụ Hè Thu 2014 cho nông dân hợp tác xã và tổ liên kết nhân giống_KS. PHẠM THỊ NHƯ QUỲNH (6/23/2014 3:31:43 PM)
Kết quả thực hiện các chương trình sản xuất giống cây trồng vật nuôi 06 tháng đầu năm 2014 _ ThS. LÊ HỮU TOÀN (5/29/2014 4:23:50 PM)
Phương hướng nhiệm vụ trọng điểm năm 2014 của Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang_CN. TỪ THỊ MỸ HẠNH (2/6/2014 8:38:01 AM)
Kết quả thực hiện công tác giống nông lâm ngư nghiệp của Trung tâm Giống Nông Lâm Ngư nghiệp Kiên Giang năm 2013_CN. TỪ THỊ MỸ HẠNH (12/31/2013 2:56:29 PM)
Thuốc trừ sâu sinh học (Biopesticide) - giải pháp an toàn cho nền nông nghiệp xanh _ CN. PHAN THỊ CẨM QUYÊN (11/29/2013 8:30:12 AM)
Trung tâm Giống Nông Lâm Ngư nghiệp tỉnh Kiên Giang đưa Trại sản xuất giống heo cấp ông bà vào hoạt động từ năm 2013 – KS. PHAN THỊ THỦY (10/10/2013 8:51:27 AM)
Giới thiệu về một số Trại Giống Nông nghiệp - những địa chỉ đáng tin cậy trong chuyển giao khoa học kỹ thuật và cung ứng giống cho nông dân - CN. LƯƠNG THU TRANG (9/12/2013 3:36:39 PM)
Những đề tài nghiên cứu khoa học của Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang thực hiện trong giai đoạn 2013-2016 - CN. NHÂM THỊ THU THỦY (8/23/2013 7:48:14 AM)
Ưu thế khi sử dụng sản phẩm của Trung tâm Giống Nông Lâm Ngư nghiệp Kiên Giang - CN. TÔ TRUNG KIÊN (7/18/2013 3:31:33 PM)
Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2013 - CN. TỪ THỊ MỸ HẠNH (7/10/2013 2:19:19 PM)
Nuôi cấy túi phấn lúa (Anther Culture) - Một kỹ thuật hữu hiệu tạo dòng thuần đơn bội kép - CN. PHAN THỊ CẨM QUYÊN (5/27/2013 8:05:09 AM)
Dự báo sâu bệnh từ ngày 20 - 27/5/2013 CỦA CỤC BVTV (5/23/2013 8:58:18 AM)
Phòng Chứng nhận Chất lượng của Trung tâm Giống Nông – Lâm – Ngư nghiệp tỉnh Kiên Giang được chỉ định là Tổ chức Chứng nhận chất lượng Giống Cây trồng - TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (9/11/2012 3:11:17 PM)
Hội thảo đánh giá giống lúa vụ Hè thu 2012 - ThS. HOÀNG THỊ MINH THANH (8/25/2012 10:43:39 AM)
Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2012 - ThS. HOÀNG THỊ MINH THANH (8/1/2012 3:21:30 PM)
Kết quả hoạt động quý I năm 2012 - ThS. HOÀNG THỊ MINH THANH (6/8/2012 8:35:09 AM)
Phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa (5/18/2012 9:13:49 AM)
Kết quả đánh giá giống vụ Đông xuân 2011-2012 - ThS. HOÀNG THỊ MINH THANH (3/27/2012 8:26:32 AM)
Hỗ trợ 50% chi phí sản xuất cây trồng, vật nuôi (3/25/2012 10:17:08 AM)
Bình chọn giống lúa vụ đông xuân (2/24/2012 8:10:14 AM)
Vị thế mới của cây khoai lang trong nền nông nghiệp (2/17/2012 9:17:56 AM)
Kết quả hoạt động của Trung tâm Giống Nông Lâm Ngư nghiệp Kiên Giang tháng 9 năm 2011 - Ths. LÊ HỮU TOÀN (9/22/2011 4:35:00 PM)
Nuôi tu hài trong... rổ (8/17/2011 3:22:24 PM)
Thúc đẩy chăn nuôi để giảm áp lực thị trường thực phẩm (8/11/2011 8:30:56 AM)
Nguy cơ dịch bệnh từ 80 triệu tấn chất thải (7/26/2011 8:03:48 AM)
Phát triển toàn diện nông nghiệp, nông dân, nông thôn (7/12/2011 2:18:34 PM)
Chuyện chưa từng có ở ĐBSCL: "Nhái" cả cá linh non (7/12/2011 2:05:58 PM)
Xen ghép lúa chịu mặn, cá nước ngọt (7/7/2011 8:19:28 AM)
Thuốc bảo vệ thực vật giả hoành hành: Giọt nước làm tràn ly (6/24/2011 9:58:36 AM)
Nông dân U Minh: Đau đầu vì nạn ốc bươu vàng (6/23/2011 8:16:06 AM)
Giống khoai lang rau mới (6/20/2011 9:44:49 AM)
Thu nhập ổn định từ cây sơ ri (6/14/2011 4:50:50 PM)
Những vật nuôi mới lạ (6/9/2011 8:04:01 AM)
Những loại thuốc trừ sâu hữu cơ thân thiện - Duy Hùng (Phóng viên báo Nông Nghiệp) (6/6/2011 10:43:21 AM)
Hợp tác sản xuất lúa gạo giữa Việt Nam và Cu Ba (6/6/2011 9:35:33 AM)
Phân bón hiệu “Máy Cày” cho vụ lúa hè thu (6/3/2011 9:20:51 AM)
Khát khao đưa cá rô đồng Việt Nam xuất ngoại (6/2/2011 2:00:51 PM)
Hướng mới trong quản lý dịch hại trên lúa (6/2/2011 10:30:58 AM)
Nhà nông tìm hiểu (6/2/2011 10:25:17 AM)
Giải cứu vùng tôm (5/30/2011 2:39:01 PM)
Gắn kết nuôi trồng với thú y thủy sản (5/30/2011 2:29:14 PM)
Dùng tuyến trùng diệt sâu bệnh - TS Nguyễn Ngọc Châu, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (5/28/2011 9:46:55 AM)
Sử dụng vôi trong nuôi trồng thủy sản - KS. Đinh Quốc Khánh (5/27/2011 10:42:39 AM)
Câu chuyện độc quyền của một giống mía do Việt Nam lai tạo (5/27/2011 10:41:32 AM)
Cho bưởi ra trái theo ý muốn (5/27/2011 9:06:52 AM)
Những vấn đề chú ý về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp từ năm 2011-2020 (5/26/2011 4:28:22 PM)
Nguy cơ tái phát bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá trên lúa hè thu 2011- ThS.Võ Thị Hồng Thủy (5/25/2011 8:03:34 AM)
Sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân (5/18/2011 8:39:18 AM)
Nuôi gà khép kín, an toàn dịch bệnh - Nguyên Toàn (5/14/2011 10:30:20 AM)
Hiệu quả máy phun thuốc tự chế (5/13/2011 2:43:24 PM)
Nuôi cá lóc- nghề mới phát (5/13/2011 2:31:45 PM)
Nuôi cá lóc trong hồ xi măng (5/12/2011 2:47:02 PM)
Thuốc sinh học Bt diệt sâu thế nào? (5/8/2011 1:57:11 PM)
Hỗn hợp thuốc trừ sâu- hại nhiều hơn lợi (5/8/2011 9:06:18 AM)
Quản lý việc áp dụng dinh dưỡng cho lúa tại Philippines (5/7/2011 10:10:06 AM)
Lúa Bt năng suất cao, giảm áp lực sâu hại (5/7/2011 9:54:53 AM)
Phát hiện xác bò biển trên bãi biển Hà Tiên (4/19/2011 5:28:54 PM)

bản đồ Bản đồ các trại

Liên Kết website Video
Liên Kết website Liên kết Website
粉嫩公主酒酿蛋是一款100%纯植物提取的丰胸美胸产品,丰胸产品在入市以前就已经经过了国家相关权威部门的严格检测粉嫩公主官网,是国家食品药品监督管理总局批准的美胸品牌丰胸方法,还是世界卫生组织中国区研究专家委员会权威推荐的一款女性丰胸专用产品丰胸产品粉嫩公主酒酿蛋

TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP KIÊN GIANG - ĐỊA CHỈ: 731 NGUYỄN TRUNG TRỰC, TP. RẠCH GIÁ
TEL: 0297.381 2553 - 0297.381 3147 - 0297.381 2561
Email: giongkg@giongkiengiang.com