Nội dung

Kết quả khảo nghiệm sản xuất và nhân giống xác nhận vụ hè thu 2012 - TS. NGUYỄN TRUNG TIỀN (8/31/2012 3:41:16 PM)

Nhằm khảo nghiệm các đặc tính nông học của các giống lúa được chọn từ các bộ giống lúa khảo nghiệm cơ bản, khảo nghiệm quốc gia trong các Trại Giống của Trung Tâm Giống Nông Lâm Ngư nghiệp tỉnh Kiên Giang (TTG), vụ hè thu 2012 TTG đã bố trí một bộ giống khảo nghiệm sản xuất gồm 7 giống, thực hiện tại 12 huyện và thành phố trong đó giống OM 2517 làm đối chứng. Đồng thời, trong những năm gần đây, công tác nhân giống lúa cấp xác nhận (XN)1 phục vụ sản xuất lúa XN 2 và sản xuất lúa thương phẩm của nông dân trong tỉnh được ngành Nông nghiệp hết sức quan tâm nên diện tích không ngừng được mở rộng.

Vụ hè thu 2012, TTG chọn các các giống lúa có triển vọng trong bộ khảo nghiệm sản xuất vụ trước để nhân giống xác nhận vụ Hè thu 2012, kết quả cụ thể như sau:

1.       Kết quả nhân giống lúa cấp XN 1 tại các huyện

Vụ Hè thu 2012, Trung tâm Giống NLNN đã thực hiện: 2.315 ha, tập trung chủ yếu ở nhóm giống lúa chất lượng cao, gạo đạt tiêu chuẩn xuất khẩu như: OM5451 (497,5 ha), GKG1 (106,5 ha), OM2517 (237,5 ha), OM6976 (425 ha), OM6932 (106 ha),...; nhóm giống lúa chất lượng cao, gạo đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, cơm dẻo và thơm như: OM5954 (268 ha), OM7347 (458,5 ha), OM4900 (55 ha),... Diện tích nhân giống được phân bổ trên 12 huyện và thành phố trong Tỉnh, cụ thể: Hòn Đất: 329 ha; Gò Quao: 256,5 ha; Châu Thành: 384 ha; Tân Hiệp: 272 ha; Giồng Riềng: 258,5 ha; U Minh Thượng: 169 ha; An Biên: 314,5 ha;  Vĩnh Thuận: 87 ha; TP. Rạch Giá: 73 ha; An Minh: 68 ha; Giang Thành 42 ha; Kiên Lương 52 ha.

Qua theo dõi và ghi nhận trong sản xuất, các giống lúa OM5451, GKG1, OM6976, OM5954, OM7347,... đều có khả năng thích nghi với điều kiện sản xuất của Tỉnh, sinh trưởng và phát triển. Các giống lúa này có TGST 85-100 ngày, phù hợp với sản xuất của tỉnh, chống chịu sâu bệnh khá, thích nghi rộng, phẩm chất gạo tốt, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, cho NS cao đạt từ 5,5 – 6,1 tấn/ha.

 

Diện tích, NS và sản lượng giống lúa cấp XN vụ Hè thu 2012

 

Stt

Tên giống

DT

(ha)

NS thực tế (taán/ha)

Sản

lượng

giống

(tấn)

Tân

 Hiệp

Châu

Thành

Hòn Đất

Giồng

 Riềng

Huyện

Khác

T.

Bình

1

OM 6976

425

6,4

6,5

6,6

5,6

6,4

6,3

1.874,3

2

OM 7347

458,5

5,7

6,5

6,2

5,5

6,1

6,1

1.873,8

3

OM 4900

54,5

-

6,5

6,4

4,6

6,0

6,0

312,0

4

OM 5954

268

-

6,2

5,9

-

5,7

5,9

1.106,8

5

GKG1

106,5

5,6

5,9

6,3

5,4

6,2

5,9

502,0

6

OM 5451

497,5

6,1

5,7

6,0

5,2

6,0

5,8

1.961,9

7

Jasmine85

88,5

5,4

-

6,0

5,2

6,5

5,8

359,3

8

Giống khác

8,5

5,3

-

5,8

-

6,0

5,7

33,9

9

OM 6932

106

5,7

5,5

5,7

4,8

6,1

5,6

415,5

10

OM 6162

55

5,1

6,0

6,1

-

5,0

5,5

211,8

11

OM 2517

237,5

5,0

5,5

5,8

-

5,4

5,4

897,8

NSTB

 

5,6

6,0

6,1

5,2

6,1

5,8

 

Tổng

2.305,5

 

 

 

 

 

 

9.549,4

 

2.       Kết quả khảo nghiệm sản xuất các giống lúa cao sản tại các huyện

Nhằm xác định khả năng thích nghi và ổn định của một số giống lúa cao sản ngắn ngày mới trong các bộ khảo nghiệm vừa tuyển chọn ra, TTG đã triển khai thực hiện khảo nghiệm sản xuất (KNSX) 01 bộ giống mới có triển vọng tại 12 huyện. Các giống KNSX trong vụ Hè thu 2012 là các giống: OM2395-NCM , OM 9605, OMCS10434, GKG8, GKG9, GKG15 và OM2517 (đ/c). Đây là các giống có TGST 88-100 ngày, có tính chống chịu phèn mặn khá, gạo đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

Kết quả hội thảo đánh giá, bình chọn giống của nông dân và cán bộ quản lý nông nghiệp tại địa phương đã chọn các giống: Tại huyện An Biên, giống được chọn là: GKG9, GKG15, OMCS10434; Tại huyện U Minh Thượng: GKG8, GKG9, OM 2395-NCM; Tại huyện Giồng Riềng và Gò Quao: GKG8, GKG9, OM 9605. Kết quả ghi nhận NS thực tế đến thời gian này, đã thu hoạch 5 điểm, NS đứng đầu là GKG9 với NS là 5,94T/ha, kế đến là OM9605 (5,62T/ha) và GKG8 (5,59T/ha), giống đối chứng OM2517 có NS 4,92 T/ha

 

Kết quả khảo nghiệm sản xuất các giống lúa mới có triển vọng trên 5 huyện của tỉnh vụ Hè thu 2012 (T/ha)

Tên Giống

Gò Quao

Rạch Giá

Giồng

Riềng

Tân Hiệp

Giang

Thành

Trung

bình

GKG8

5,76

5,54

5,86

5,45

5,36

5,59

GKG9

6,11

5,76

6,07

5,77

6,00

5,94

GKG15

5,43

5,40

5,63

5,01

5,42

5,38

OM 2395-NCM

5,07

5,82

5,42

4,84

5,65

5,36

OM 9605

6,04

5,26

6,12

5,43

5,26

5,62

OMCS 10434

5,21

5,24

5,94

4,90

5,48

5,35

OM 2517(đ/c)

4,90

4,97

5,11

4,63

5,00

4,92

Trung bình

5,50

5,43

5,74

5,42

5,45

 

 

3.        Kế hoạch nhân giống lúa cấp XN 1 vụ Đông xuân 2012-2013

                Qua tổng kết các điểm khảo nghiệm sản xuất, sản xuất giống nguyên chủng tại các Trại Giống trực thuộc Trung tâm Giống NLNN và mạng lưới nhân giống XN 1 tại các huyện, thành phố vụ Hè thu 2012 và cân đối nhu cầu lúa xuất khẩu của tỉnh, Trung tâm Giống NLNN dự kiến bố trí nhân giống vụ  Đông xuân 2012-2013, cụ thể như sau:

- DT nhân giống cấp XN 1: 3.705 ha.

+ Huyện Tân Hiệp:              440 ha

+ Huyện Hòn Đất:               545 ha

+ Huyện Kiên Lương:         100 ha

+ Huyện U Minh Thượng: 300 ha

+ TP Rạch Giá:                     100 ha

+ Huyện Giang Thành:       100 ha

+ Huyện Châu Thành:  500 ha

+ Huyện Giồng Riềng: 440 ha

+ Huyện Gò Quao:       440  ha

+ Huyện An Biên:        340 ha

+ Huyện Vĩnh Thuận:  300 ha

+ Huyện An Minh:       100 ha

* Phương thức triển khai: Thực hiện theo Dự án sản xuất đầu tư và cung ứng giống giai đoạn 2010-2015 đã được UBND tỉnh phê duyệt; theo đó các hộ hợp đồng nhân giống được hỗ trợ khoảng 30% giá giống (phần hỗ trợ không quá 360.000đ/ha), số tiền khoảng 70% còn lại hộ nhân giống phải nộp đối ứng trước khi nhận lúa giống. Trong quá trình sản xuất, đầu vụ Trung tâm Giống sẽ tập huấn QTKT, giám sát thực hiện quy trình kỹ thuật sản xuất lúa giống trong suốt vụ. Cuối vụ tổ chức hội thảo đầu bờ, đánh giá giống, từ đó tuyển chọn, giới thiệu các giống lúa thích nghi rộng, có NS cao, phẩm chất tốt, chống chịu sâu bệnh tốt cho nông dân trong vùng chuyển đổi giống.

Để bảo đảm có đủ nguồn lúa giống cấp XN 1 cho sản xuất trong vùng quy hoạch sản xuất 100.000 ha lúa chuyên canh chất lượng cao tập trung của Tỉnh, Trung tâm Giống sẽ kết hợp với các Phòng Nông nghiệp & PTNT các huyện để bố trí diện tích nhân giống này vào đúng vùng quy hoạch.

 

4.        Kế hoạch khảo nghiệm sản xuất vụ Đông xuân 2012-2013

Để đánh giá tính thích nghi của các giống lúa trên từng vùng sinh thái của tỉnh, khuyến cáo cho nông dân chọn lựa đưa vào sản xuất, Trung tâm Giống dự kiến triển khai 01 bộ giống khảo nghiệm SX tại 12 huyện, thành phố trong Tỉnh; mỗi điểm có 6 giống lúa triển vọng và 1 giống đối chứng. Các giống dự kiến triển khai là các giống đã được đánh giá cao qua các buổi hội thảo giống tại các Viện, Trường và Trung tâm Giống gồm GKG8, GKG9, GKG15, OM5954, OM2395 - NCM, OM9577-1, OM5451 (đ/c).

 

Kết quả khảo nghiệm sản xuất,nhân giống xác nhận, hè thu 2012
       
   
         
   
 

         
       
 

Các tin cũ hơn:

02 giống lúa thuần GKG5 và GKG24 chính thức được lưu hành tại Đồng bằng sông Cửu Long_CN. PHAN THỊ CẨM QUYÊN (12/14/2020 8:20:43 AM)
Khuyến cáo lịch gieo sạ lúa vụ Mùa và Đông Xuân 2020-2021 tại tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (10/27/2020 9:17:01 AM)
Kiến vương Oryctes rhinoceros Linne đối tượng gây hại dừa, khó phòng trừ (5/5/2020 8:14:26 AM)
Chú ý phòng trị bệnh thối đọt dừa do nấm Phytophthora palmivora gây ra (4/8/2020 4:08:04 PM)
Khuyến cáo cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ Thu đông 2019 và vụ Mùa 2019 - 2020 tại tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (10/1/2019 9:26:20 AM)
Lịch thời vụ sản xuất lúa Hè thu 2019 tại tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (4/1/2019 8:57:30 AM)
Tiềm năng ứng dụng của công nghệ protein trong nghiên cứu tính chống chịu stress phi sinh học ở cây trồng_CN. PHAN THỊ CẨM QUYÊN (3/28/2018 5:53:38 PM)
Trung tâm Giống Nông Lâm Ngư nghiệp Kiên Giang cung ứng giống cây ăn trái và hoa kiểng các loại_KS. PHẠM DUY THIÊM (1/24/2018 5:09:41 PM)
Thu thập, lưu giữ, bảo tồn một số giống cây ăn quả và cây lương thực tại tỉnh Kiên Giang_ThS. NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG (10/13/2017 9:54:20 AM)
Một số lưu ý trong trồng và chăm sóc cây tiêu ở tỉnh Kiên Giang_ThS. LÂM THỊ KIM CHUNG (8/18/2017 4:26:04 PM)
Tiềm năng nhân giống in-vitro cây hồ tiêu (Piper Nigrum)_CN. LÊ THỊ NGỌC TRÂM (6/19/2017 4:38:57 PM)
Tiềm năng ứng dụng nhân giống in-vitro trong sản xuất nguồn dược liệu Đinh lăng (Polyscias fruticosa)_CN. PHAN THỊ CẨM QUYÊN (5/12/2017 3:49:56 PM)
TRỒNG VÀ CHĂM SÓC LAN Cattleya labiata NUÔI CẤY MÔ_CN. TRẦN THỊ KIM KHUÊ (11/30/2016 4:37:51 PM)
Giống lúa thuần GKG9 của Trung tâm Giống Nông – Lâm – Ngư nghiệp tỉnh Kiên Giang được công nhận là giống cây trồng nông nghiệp mới_ CN. TRẦN THỊ THÙY TIÊN (10/31/2016 9:49:58 AM)
Giới thiệu một số giống lúa cao sản chống chịu mặn, năng suất cao, chất lượng gạo tốt cho sản xuất vụ Mùa (vụ lúa sau vụ tôm) vùng U Minh Thượng- Ks. PHẠM DUY THIÊM (7/20/2016 10:29:09 AM)
Kỹ thuật nhân giống In-Vitro hoa lan bằng hạt _Ks.LÊ THỊ KIM NGÂN (5/31/2016 10:33:30 AM)
Kết quả Khảo nghiệm cơ bản các bộ giống lúa mới tại tỉnh Kiên Giang, vụ Đông Xuân 2015 – 2016- Ks. NGUYỄN THỊ NGỌC UYÊN. (5/11/2016 3:51:46 PM)
Biện pháp kỹ thuật hạn chế sự rụng trái trên cây sầu riêng_Ks.TRẦN HỮU NGHỊ (4/26/2016 9:30:08 AM)
Khuyến cáo cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ Hè thu 2016, tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (3/26/2016 9:50:38 AM)
Kết quả bước đầu ứng dụng marker phân tử trong công tác chọn tạo giống lúa mới tại Kiên Giang _Th.S- NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG (3/23/2016 11:16:52 AM)
Lịch thời vụ gieo sạ lúa vụ Đông xuân 2015 - 2016 tại tỉnh Kiên Giang_TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (10/19/2015 8:36:43 AM)
Phòng trừ một số bệnh hại trên cây bưởi trong mùa mưa_KS. TRẦN HỮU NGHỊ (8/24/2015 9:02:08 AM)
Kỹ thuật cần lưu ý trong trồng và chăm sóc giống chuối già Nam Mỹ_KS. TRẦN QUANG TẤN (7/18/2015 9:05:39 AM)
Ứng dụng các thành tựu Công nghệ Sinh học trong việc cải tiến và nâng cao chất lượng giống lúa_CN. PHAN THỊ CẨM QUYÊN (7/14/2015 2:39:08 PM)
Củng cố công tác quản lý nhằm nâng cao chất lượng giống lúa _TS NGUYỄN TRUNG TIỀN (5/26/2015 2:55:03 PM)
Giới thiệu đặc tính một số giống lúa có triển vọng cho sản xuất vụ Hè thu 2015 tại tỉnh Kiên Giang _KS. PHẠM THỊ NHƯ QUỲNH (4/1/2015 8:56:22 AM)
Vai trò của phân hữu cơ vi sinh đối với đất vườn trồng cây sầu riêng_CN. VŨ THỊ PHƯỢNG (10/29/2014 7:35:40 AM)
Biện pháp khắc phục sự suy kiệt trên vườn cây sầu riêng_KS. TRẦN HỮU NGHỊ (9/11/2014 8:23:35 AM)
Một số kỹ thuật cần lưu ý để hạn chế ngộ độc hữu cơ đối với ruộng lúa Thu Đông_KS. PHẠM THỊ MINH HUỆ (8/5/2014 5:05:20 PM)
Một số kỹ thuật cần lưu ý trong canh tác lúa trên đất phèn và xử lý ngộ độc phèn trong ruộng lúa vụ Hè Thu _ KS. NGUYỄN THỊ LAN (7/4/2014 8:20:04 AM)
Giới thiệu đặc tính một số giống lúa cho sản xuất vụ Hè Thu và Thu Đông 2014 tại tỉnh Kiên Giang và một số biện pháp kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng của từng giống_ThS. HOÀNG THỊ MINH THANH (5/21/2014 8:42:09 AM)
Một số loài hoa kiểng được ưa chuộng trong ngày Tết _ CN. TRẦN QUANG TẤN (12/31/2013 10:08:27 AM)
Triệu chứng thiếu nguyên tố Boron trên cây dừa và biện pháp khắc phục - ThS. LƯ THỊ HỒNG HẠNH (9/10/2013 8:19:37 AM)
Cây trồng biến đổi gen - Những thuận lợi và thách thức - CN. NHÂM THỊ THU THỦY (12/1/2012 10:44:21 AM)
Tác nhân gây hại và biện pháp phòng trừ bệnh loét trên cây bưởi - KS. NGUYỄN VŨ THÁI SƠN (11/26/2012 10:51:01 AM)
Áp dụng phương pháp nuôi cấy mô thực vật trong sản xuất một số loại hoa kiểng có giá trị kinh tế cao - CN. TRẦN QUANG TẤN (10/24/2012 4:14:36 PM)
Một số lưu ý trong kỹ thuật trồng và chăm sóc cây sầu riêng giai đoạn kiến thiết cơ bản - ThS. LƯ THỊ HỒNG HẠNH (9/29/2012 9:34:32 AM)
Nhân giống chuối bằng phương pháp nuôi cấy mô, một giải pháp cho nghề trồng chuối xuất khẩu hiện nay - TS. NGÔ ĐÌNH THỨC (9/22/2012 8:26:37 AM)
Đánh giá cơ cấu giống lúa vụ hè thu 2012 và đề xuất cơ cấu giống lúa vụ đông xuân 2012-2013 - TS. NGUYỄN TRUNG TIỀN (9/11/2012 9:05:07 AM)
Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cacao - ThS. LƯ THỊ HỒNG HẠNH (5/3/2012 2:57:27 PM)
Kết quả khảo nghiệm sản xuất và nhân giống lúa cấp xác nhận vụ đông xuân 2011-2012 tỉnh Kiên Giang - TS Nguyễn Trung Tiền (3/25/2012 3:34:12 PM)
Kỹ thuật trồng, chăm sóc dừa dứa và dừa xiêm xanh - Ths. LÊ HỮU TOÀN (12/15/2011 3:30:09 PM)
Sản xuất và cung ứng giống năm 2012 - Thời cơ và những thách thức- TS NGUYỄN TRUNG TIỀN (12/11/2011 2:43:51 PM)
Kỹ thuật chăm sóc sầu riêng sau khi thu hoạch - Ks. Nguyễn Vũ Thái Sơn (10/26/2011 3:00:08 PM)
Một số lưu ý trong kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa chuông từ cây giống nuôi cấy mô (10/20/2011 1:46:59 PM)
Bệnh thối gốc chảy mủ, thối trái cây sầu riêng (10/12/2011 2:21:27 PM)
Ứng dụng chế phẩm sinh học phòng trừ rầy nâu hại lúa - Ks. HOÀNG THỊ MINH THANH (9/22/2011 2:19:06 PM)
Cho sầu riêng ra trái mùa nghịch (7/7/2011 8:25:16 AM)
Trồng chuối xiêm năng suất cao (7/5/2011 8:02:20 AM)
Dừa dứa: Cây cho hiệu quả kinh tế cao - Ths.Lê Hữu Toàn (6/25/2011 7:50:30 AM)
Nghiên cứu giống lúa đối phó biến đổi khí hậu – TS Nguyễn Trung Tiền (6/10/2011 2:49:37 PM)
Kỹ thuật trồng xen ổi trong vườn cam sành (6/1/2011 2:23:52 PM)
Chuối … lên hương (6/1/2011 10:18:18 AM)
GKG1 cùng với OM 5451 sẽ thay dần giống IR 50404 (5/9/2011 11:25:59 AM)
Hợp tác chia sẻ bản quyền giống lúa mới (5/1/2011 5:58:37 PM)
Chọn tạo, sản xuất và cung ứng giống lúa giai đoạn 2011 và hướng đến 2015 (4/17/2011 1:07:34 PM)
Kết Quả sản xuất giống lúa cấp siêu nguyên chủng vụ đông xuân 2010-2011 (P2) (4/15/2011 9:08:38 PM)
Kết Quả sản xuất giống lúa cấp siêu nguyên chủng vụ đông xuân 2010-2011 (P1) (4/15/2011 9:06:26 PM)

bản đồ Bản đồ các trại

Liên Kết website Video
Liên Kết website Liên kết Website
粉嫩公主酒酿蛋是一款100%纯植物提取的丰胸美胸产品,丰胸产品在入市以前就已经经过了国家相关权威部门的严格检测粉嫩公主官网,是国家食品药品监督管理总局批准的美胸品牌丰胸方法,还是世界卫生组织中国区研究专家委员会权威推荐的一款女性丰胸专用产品丰胸产品粉嫩公主酒酿蛋

TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP KIÊN GIANG - ĐỊA CHỈ: 731 NGUYỄN TRUNG TRỰC, TP. RẠCH GIÁ
TEL: 0297.381 2553 - 0297.381 3147 - 0297.381 2561
Email: giongkg@giongkiengiang.com