Nội dung

Quyết định số 216/QĐ-NN ngày 12 tháng 5 năm 2011 (5/27/2011 10:38:52 AM)

Về việc Ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong ngành Nông nghiệp - PTNT

UBND TỈNH KIÊN GIANG                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ NÔNG NGHIỆP - PTNT                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

      Số: 216/QĐ-NN                                         Kiên Giang, ngày 12 tháng 5 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức

làm việc trong ngành Nông nghiệp - PTNT

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP - PTNT

 

Căn cứ Luật cán bộ, công chức ngày 13 tháng 01 năm 2008 của Quốc hội ban hành;

Căn cứ Luật Phòng chống tham nhũng ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Quyết định số 2588/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2008 của UBND tỉnh về việc Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Theo đề nghị của Ông Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

                Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các phòng, ban và đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp - PTNT tỉnh Kiên Giang khi thi hành nhiệm vụ công vụ và trong quan hệ xã hội giữa công chức, viên chức với doanh nghiệp và công dân.

               

                Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

                Điều 3. Ông Chánh Văn phòng Sở, Thủ trưởng các phòng, ban và đơn vị trực thuộc  Sở có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

                                                                                                                     GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:                                                                                                      (Đã ký)

- Ban giám đốc Sở

- Các phòng, ban và đơn vị trực thuộc

- Lưu VT

                                                                                                                MAI ANH NHỊN 

 

 

 

________________________________________________________________________________          

 

 UBND TỈNH KIÊN GIANG                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ NÔNG NGHIỆP - PTNT                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                        Rạch giá, ngày 12 tháng 5 năm 2011

 

QUY TẮC ỨNG XỬ

Của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong ngành Nông nghiệp - PTNT

khi thi hành nhiệm vụ công vụ và trong quan hệ xã hội

giữa công chức, viên chức với doanh nghiệp và công dân

(Ban hành kèm theo Quyết định số 216 ngày 12 tháng 5 năm 2011

của Giám đốc Sở Nông nghiệp - PTNT)

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy tắc này quy định các chuẩn mực ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong ngành Nông nghiệp - PTNT khi thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội; quan hệ giữa công chức, viên chức của cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện và xử lý vi phạm.

 

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cán bộ, công chức, viên chức trong các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp - PTNT.

 

Điều 3. Nguyên tắc chung

Trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội, cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc Sở phải thực hiện những nguyên tắc sau:

1. Tuân thủ các quy định của pháp luật và các quy định của Sở;

2. Chí công, vô tư, tận tụy, phục vụ nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân; không quan liêu, hách dịch, cửa quyền trong khi giải quyết các công việc;

3. Thực hiện nghiêm chỉnh nhiệm vụ được phân công, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị;

4. Không làm những công việc ngoài phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền được giao; không lợi dụng chức trách, thẩm quyền và các thông tin liên quan đến bí mật của Sở và quốc gia để mưu lợi riêng cho bản thân và gia đình.

 

Điều 4. Mục đích

Mục đích quy định Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức nhằm:

1. Quy định các chuẩn mực xử sự của cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội, quan hệ giữa công chức, viên chức với doanh nghiệp và công dân, bao gồm những việc phải làm hoặc không được làm nhằm bảo đảm sự liêm chính và trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức.

2. Công khai các hoạt động công vụ và quan hệ xã hội của cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, trong công tác phòng, chống tham nhũng, đồng thời là căn cứ để nhân dân giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức.

 

Chương II

CHUẨN MỰC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

TRONG THI HÀNH NHIỆM VỤ, CÔNG VỤ

 

Điều 5. Những việc cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện khi thi hành nhiệm vụ, công vụ

1. Trang phục gọn gàng, lịch sự, đeo thẻ công chức hoặc phù hiệu của các lĩnh vực đã được pháp luật quy định

2. Tận tụy với công việc được giao, có ý thức tổ chức kỷ luật; thực hiện chức trách, nhiệm vụ, công vụ theo đúng quy định của Hiến pháp, Bộ luật Lao động, Luật phòng, chống tham nhũng và đúng các quy định về nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức được quy định tại Điều 8, Điều 9, Điều 10 của Luật Cán bộ, công chức.

3. Tăng cường phát huy sáng kiến và năng lực công tác của bản thân; dám làm, dám chịu trách nhiệm về công việc mình đảm nhận; không làm những công việc ngoài phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền được phân công.

4. Khi giao tiếp qua điện thoại phải xưng tên, địa chỉ cơ quan, đơn vị nơi công tác; trao đổi thông tin ngắn gọn, phảo bảo đảm thông tin trao đổi đúng nội dung công việc mà cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân cần hướng dẫn trả lời.

5. Trong quan hệ giao tiếp khi thi hành nhiệm vụ, công vụ phải có thái độ lịch sự, ngôn ngữ giao tiếp phải rõ ràng, mạch lạc.

 

Điều 6: Những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm khi thi hành nhiệm vụ, công vụ

1. Trốn tránh, đùn đẩy, thoái thác trách nhiệm trong việc giải quyết, khắc phục hậu quả nơi mình phụ trách; cố tình kéo dài thời gian hoặc từ chối thực hiện nhiệm vụ do mình được phân công.

2. Che giấu, bưng bít và làm sai lệch nội dung các phản ảnh của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong cơ quan, đơn vị mình hoặc cơ quan, đơn vị, tổ chức khác hoặc của công dân về những việc liên quan đến nhiệm vụ do mình được giao thực hiện không đúng quy định của pháp luật; mượn danh cơ quan, đơn vị để giải quyết công việc của cá nhân.

3. Cung cấp những thông tin, tài liệu mật của Đảng và Nhà nước khi chưa được phép của BGĐ Sở và cơ quan có thẩm quyền.

4. Làm mất, hư hỏng hoặc làm sai lệch hồ sơ, tài liệu liên quan đến yêu cầu của cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân khi được giao nhiệm vụ giải quyết.

5. Để lộ nội dung tố cáo, địa chỉ, tên người tố cáo, nội dung thông báo giải quyết tố cáo của cơ quan có thẩm quyền cho tổ chức, cá nhân không có trách nhiệm giải quyết hoặc không phải là đối tượng được thông báo kết quả giải quyết tố cáo.

6. Uống rượu, bia trong giờ làm việc; đánh bạc, tham gia các tệ nạn khác dưới mọi hình thức.

 

Điều 7. Chuẩn mực ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức với cấp trên

1. Nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh của cấp trên, tôn trọng và thực hiện tốt chế độ báo cáo công việc với cấp trên.

2. Khi thừa hành chuyên môn nghiệp vụ phải tôn trọng địa vị của người lãnh đạo, phục tùng và chấp hành nhiệm vụ được giao, đồng thời phát huy tinh thần tự chủ, có trách nhiệm đóng góp ý kiến trong hoạt động, điều hành của cơ quan, đơn vị mình bảo đảm cho hoạt động nhiệm vụ, công vụ đạt hiệu quả.

3. Khi thực hiện quyết định của cấp trên, nếu thấy có căn cứ trái pháp luật phải báo cáo ngay với người ra quyết định, trường hợp vẫn phải chấp hành quyết định thì không phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thực hiện quyết định đó gây ra.

 

Điều 8. Chuẩn mực ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức với cấp dưới

1. Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyến và xử lý vi phạm đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định của pháp luật theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức.

2. Gương mẫu trong lối sống, giữ gìn đoàn kết nội bộ, đạo đức, văn hóa công vụ trong cơ quan, đơn vị; tôn trọng và phát huy dân chủ, biết lắng nghe ý kiến của cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị.

3. Phân công nhiệm vụ cho cán bộ cấp dưới rõ ràng, đối xử dân chủ, bình đẳng; chú ý lắng nghe và tiếp thu ý kiến đúng đắn của cấp dưới.

4. Không định kiến hoặc thiên vị khi đánh giá kết quả làm việc của cấp dưới.

 

Điều 9. Chuẩn mực ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức với đồng nghiệp

1. Trong giao tiếp và ứng xử với đồng nghiệp cán bộ, công chức, viên chức phải có thái độ trung thực, thân thiện, hợp tác, đoàn kết, thân ái, chân thành, tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau trong công việc, ứng xử có văn hóa, bảo vệ danh dự uy tín của đồng nghiệp, phối hợp và đóng góp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ để công việc được giải quyết nhanh và hiệu quả.

2. Thẳng thắn phê bình, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện sai trái, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị; không chạy theo chủ nghĩa thành tích, không bao che khuyết điểm; xây dựng mối quan hệ đồng nghiệp lành mạnh, trong sáng, có lý, có tình.

 

Chương III

CHUẨN MỰC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

VỚI DOANH NGHIỆP, CÔNG DÂN, NHÂN DÂN NƠI CƯ TRÚ

 

Điều 10. Chuẩn mực ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức với doanh nghiệp

Cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ phải ứng xử với doanh nghiệp:

1. Nắm vững kiến thức pháp luật về quản lý các loại hình doanh nghiệp để có đủ khả năng hướng dẫn nghiệp vụ giúp doanh nghiệp hoạt động đúng quy định.

2. Trong giải quyết công việc đối với doanh nghiệp phải có thái độ trung thực, khách quan, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, không can thiệp trái pháp luật vào hoạt động của doanh nghiệp.

3. Có trách nhiệm giữ gìn bí mật sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp phù hợp với các quy định của pháp luật; không được cung cấp các thông tin nội bộ của doanh nghiệp cho báo chí, cho các tổ chức, cá nhân khi chưa có ý kiến đồng ý của BGĐ Sở và của doanh nghiệp.

4. Khi tiếp xúc, làm việc với doanh nghiệp không phát ngôn tùy tiện, đề cao tinh thần trách nhiệm trong công việc; giải quyết công việc khẩn trương, tận tụy, không gây sách nhiễu, phiền hà cho doanh nghiệp.

5. Không được lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, không được nhận tiền, tài sản, lợi ích vật chất hoặc lợi ích tinh thần từ doanh nghiệp để làm trái quy định.

 

Điều 11. Chuẩn mực ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức với công dân

Cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ phải ứng xử với công dân:

1. Ứng xử có văn hóa, nhã nhặn, lắng nghe, tôn trọng ý kiến của công dân khi giải quyết công việc; hướng dẫn, giải thích rõ ràng, tận tình, cụ thể về các quy định để công dân hiểu và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

2. Không được sách nhiễu, trì hoãn, chậm trễ, gây khó khăn, phiền hà khi giải quyết công việc với công dân.

3. Phát huy dân chủ cơ sở, tôn trọng quần chúng nhân dân, gắn bó với nhân dân, có trách nhiệm với nhân dân.

4. Không được vi phạm các quy định về nội quy, quy tắc ở nơi công cộng; không được vi phạm các chuẩn mực về thuần phong mỹ tục tại nơi công cộng để bảo đảm sự văn minh, tiến bộ của xã hội.

 

Điều 12. Chuẩn mực ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức với nhân dân nơi cư trú

1. Tích cực tham gia các hoạt động nơi cư trú, chịu sự giám sát của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân nơi cư trú.

2. Tích cực tuyên truyền, giáo dục, vận động người thân trong gia đình chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của nơi cư trú; luôn gắn bó với nhân dân, có trách nhiệm với nhân dân.

3. Không được tổ chức các hoạt động cưới hỏi, ma chay, mừng thọ, sinh nhật, tân gia, thăng chức và các hoạt động khác của bản thân và gia đình vì mục đích vụ lợi.

4. Không được vi phạm các quy định về đạo đức công dân đã được pháp luật quy định hoặc được cộng đồng dân cư thống nhất thực hiện.

 

Chương V

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

 

Điều 13. Đối với cán bộ, công chức, viên chức

Cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các phòng, ban đơn vị trực thuộc Sở có trách nhiệm thực hiện tốt các quy định tại Quy tắc sẽ được biểu dương khen thưởng, nếu vi phạm thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

 

Điều 14. Đối với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức

Thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, có cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định tại các điều 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 của Quy tắc này thì tùy theo mức độ vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức, thủ trưởng phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

 

Chương VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 15. Trách nhiệm của các phòng, ban và đơn vị trực thuộc

Thủ trưởng các phòng, ban và đơn vị trực thuộc Sở có trách nhiệm quán triệt, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt Quy tắc này.

 

Điều 16. Trách nhiệm của Văn phòng Sở

1. Văn phòng Sở có trách nhiệm tham mưu giúp Ban giám đốc Sở tổ chức triển khai thực hiện các quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các đơn vị thuộc phạm vi quản lý của sở; kiểm tra, giám sát việc niêm yết công khai và thực hiện Quy tắc này của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc đề nghị các phòng, ban và đơn vị trực thuộc Sở phản ánh về Ban giám đốc Sở để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung./.

QĐ-SNN
       
   
         
   
 

         
       
 

Các tin cũ hơn:

Thông báo yêu cầu báo giá (7/14/2020 3:15:59 PM)
Thông báo yêu cầu chào giá sửa chữa Trại giống Tân Hiệp (7/3/2020 5:13:08 PM)
Thông báo yêu cầu báo giá (6/5/2020 11:08:25 AM)
Thông báo tuyển dụng viên chức (3/25/2020 3:16:02 PM)
Thông báo về việc thăm quan, đánh giá các giống lúa mới, có triển vọng được khảo nghiệm và trình diễn vụ Đông xuân 2019 - 2020. (2/15/2020 10:01:56 AM)
Thông báo yêu cầu báo giá sửa chữa chuồng heo nuôi thịt A1, A2 và nhà cân heo tại trại giống nông nghiệp Hòn Đất (5/2/2019 8:03:21 AM)
Thông báo tuyển dụng viên chức (2/28/2019 2:05:50 PM)
Thông báo yêu cầu báo giá bán lúa lương thực (1/7/2019 4:26:03 PM)
Thông báo yêu cầu báo giá bán lúa lương thực (11/21/2018 10:13:31 AM)
Thông báo giá bán thanh lý loại thải heo sinh sản (9/17/2018 3:25:48 PM)
Thông báo tuyển dụng viên chức (6/6/2018 4:59:31 PM)
Thông báo nghỉ lễ (4/24/2018 10:00:13 AM)
Quyết định ban hành định mức thu dịch vụ kiểm định, lấy mẫu, kiểm nghiệm chất lượng giống cây trồng của Trung tâm Giống Nông Lâm Ngư nghiệp Kiên Giang (8/24/2017 8:55:03 AM)
THÔNG BÁO Yêu cầu báo giá (8/7/2017 8:07:21 AM)
Thông báo yêu cầu báo giá (6/21/2017 9:34:33 AM)
Thông báo yêu cầu báo giá (5/18/2017 9:35:02 PM)
Thông báo yêu cầu báo giá (5/12/2017 3:45:38 PM)
Thông báo yêu cầu báo giá trang ủi mặt bằng nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp (4/8/2017 10:18:35 AM)
Thông báo yêu cầu báo giá hạng mục cải tạo chuồng heo thành chuồng dê tại Trại giống nông nghiệp U Minh Thượng (4/4/2017 10:08:47 AM)
Thông báo yêu cầu báo giá nâng cấp, sửa chữa, đại tu hệ thống máy làm sạch (11/28/2016 3:19:58 PM)
Thông báo Yêu cầu báo giá “Cải tạo chuồng mát heo nái đẻ A3+B3 và chuồng mát heo nái mang thai A4+B4” (10/6/2016 8:21:08 AM)
Thông báo yêu cầu báo giá sửa chữa nhà lò sấy trại Tân Hiệp (10/5/2016 4:05:56 PM)
Thông báo yêu cầu báo giá công trình: Duy tu, sửa chữa trại giống NN Mỹ Lâm. (10/5/2016 3:58:24 PM)
Thông báo yêu cầu báo giá lắp đặt camera (8/30/2016 5:10:10 PM)
Thông báo yêu cầu báo giá mua pallet. (8/25/2016 5:05:01 PM)
Thông báo yêu cầu báo giá thiết bị phục vụ chế biến hạt giống (8/23/2016 9:59:12 AM)
THÔNG BÁO yêu cầu báo giá sửa lò sấy (8/16/2016 11:01:32 AM)
Thông báo Yêu cầu báo giá lắp đặt lò sấy 15 tấn (8/8/2016 4:25:46 PM)
Thông báo V/v Bán thanh lý tài sản hư hỏng, không sử dụng được (8/4/2016 11:08:15 AM)
Thông báo yêu cầu báo giá bán lúa lương thực. (7/14/2016 8:28:55 AM)
Thông báo chào giá vận chuyển lúa. (5/28/2016 9:22:04 AM)
Thông báo Lắp đặt hệ thống quạt thông gió cho kho chứa lúa giống (5/4/2016 9:55:26 AM)
Thông báo yêu cầu báo giá cung cấp máy cấy lúa YANMAR (đã qua sử dụng) (4/20/2016 2:44:25 PM)
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 (4/20/2016 10:46:39 AM)
Thông Báo Yêu cầu báo giá sửa chữa trại C phục vụ công tác chăn nuôi heo thịt (3/4/2016 2:48:33 PM)
Thông báoVề việc treo cờ và nghỉ Tết Dương lịch năm 2016 (12/29/2015 9:25:53 AM)
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015 (9/5/2015 10:32:11 AM)
Chính sách khuyến mại trong cung ứng lúa giống cho các đại lý (3/27/2015 9:27:22 AM)
Thông báo tiếp tục bán HSYC và gia hạn thời điểm đóng thầu (10/23/2014 7:58:12 AM)
Thông báo thay đổi mẫu dấu (10/10/2014 3:33:07 PM)
Thực hiện đăng ký chứng nhận chất lượng và kiểm soát dấu hợp quy_ThS. LƯU THỊ OANH (10/4/2014 8:02:21 AM)
Thông báo (9/4/2014 8:35:43 AM)
Thông báo tiếp tục thực hiện chế độ làm việc vào sáng thứ Bảy hàng tuần (9/4/2014 8:16:24 AM)
Thông báo mời thầu (9/4/2014 8:13:51 AM)
Thông báo mời đấu thầu (9/4/2014 8:12:20 AM)
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2014 (6/28/2014 8:16:59 AM)
Thông báo mời đầu thầu (10/25/2013 9:28:13 AM)
Thông báo cung ứng lúa giống cấp SNC, NC, XN1 phục vụ sản xuất vụ hè thu, vụ thu đông và vụ lúa – tôm (vụ mùa) năm 2013 (5/25/2013 9:37:38 AM)
Hướng dẫn thủ tục chứng nhận chất lượng giống cây trồng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật - ThS. LƯU THỊ OANH (10/1/2012 4:13:49 PM)
Thông báo cung ứng giống chuối các loại (9/17/2012 4:31:58 PM)
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2012 (8/21/2012 8:31:33 AM)
Thông báo cung ứng lúa giống cấp SNC, NC, XN1 vụ lúa tôm và vụ Đông xuân 2012-2013 (8/16/2012 7:54:59 AM)
Thông báo về cung ứng bò giống và sản phẩm trùn Quế (3/27/2012 9:23:40 AM)
Thông báo (12/10/2011 8:45:19 AM)
Lịch gieo sạ lúa đông xuân 2011 – 2012 tại tỉnh Kiên Giang (11/4/2011 8:00:20 AM)
Sẽ triển khai thí điểm bảo hiểm cây lúa trong tháng 10 (10/8/2011 10:24:37 AM)
Giống lúa được phép sản xuất kinh doanh (7/1/2011 8:41:46 AM)
Một số giống lúa lai và lúa nếp được phép sản xuất kinh doanh (7/1/2011 8:27:11 AM)
Thông báo (6/23/2011 9:04:09 AM)
Thông báo : Lịch gieo sạ vụ hè thu 2011 (5/27/2011 10:44:37 AM)
Thông báo : nâng mức lương tối thiểu chung (4/19/2011 5:10:14 PM)

bản đồ Bản đồ các trại

Liên Kết website Video
Liên Kết website Liên kết Website
粉嫩公主酒酿蛋是一款100%纯植物提取的丰胸美胸产品,丰胸产品在入市以前就已经经过了国家相关权威部门的严格检测粉嫩公主官网,是国家食品药品监督管理总局批准的美胸品牌丰胸方法,还是世界卫生组织中国区研究专家委员会权威推荐的一款女性丰胸专用产品丰胸产品粉嫩公主酒酿蛋

TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP KIÊN GIANG - ĐỊA CHỈ: 731 NGUYỄN TRUNG TRỰC, TP. RẠCH GIÁ
TEL: 0297.381 2553 - 0297.381 3147 - 0297.381 2561
Email: giongkg@giongkiengiang.com