Nội dung

Quyết định ban hành định mức thu dịch vụ kiểm định, lấy mẫu, kiểm nghiệm chất lượng giống cây trồng của Trung tâm Giống Nông Lâm Ngư nghiệp Kiên Giang (8/24/2017 8:55:03 AM)

___________________________________________________

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRUNG TÂM  GIỐNG NÔNG LÂM

NGƯ NGHIỆP  -  KIÊN GIANG

Số: 113 /QĐ-TTG

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Kiên Giang, ngày 23 tháng 8 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Định mức thu dịch vụ kiểm định, lấy mẫu, kiểm nghiệm chất lượng  giống cây trồng của Trung tâm Giống Nông Lâm Ngư nghiệp Kiên Giang

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP

Căn cứ Quyết định số 662/QĐ-SNNPTNT ngày 20/7/2015 của giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT về việc quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trung tâm giống NLNN;

Căn cứ Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính Quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ;

Căn cứ Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vự trồng trọt và giống cây lâm nghiệp;

Căn cứ Công văn số 8711/BNN-TC ngày 13 tháng 10 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc triển khai Luật phí và lệ phí đối với các dịch vụ chuyển từ phí sang cơ chế giá thị trường mà Nhà nước không định giá;

Căn cứ kết quả hội đồng thẩm định định mức thu dịch vụ kiểm định, lấy mẫu, kiểm nghiệm chất lượng giống cây trồng của Trung tâm ngày 17/8/2017;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Hành chính tổng hợp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này mức thu dịch vụ kiểm định, lấy mẫu, kiểm nghiệm chất lượng giống cây trồng của Trung tâm.

Điều 2. Mức thu các dịch vụ này được áp dụng trong toàn Trung tâm. Mức thu trên sẽ được thay đổi theo các quy định hiện hành của nhà nước và giá thị trường.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Trưởng phòng Hành chính tổng hợp; Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Trung tâm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Sở Nông nghiệp & PTNT (báo cáo);

- Ban Giám đốc;

- Các phòng, đơn vị trực thuộc TT;

- Lưu VT, TCTH.

 

 

GIÁM ĐỐC

 

Nguyễn Trung Tiền

 

 


SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRUNG TÂM  GIỐNG NÔNG LÂM

NGƯ NGHIỆP  -  KIÊN GIANG

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

ĐỊNH MỨC THU KIỂM ĐỊNH, LẤY MẪU

KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG GIỐNG CÂY TRỒNG

     (Ban hành kèm theo Quyết định số 113/QĐ-TTG

Ngày 23 tháng 8 năm 2017 của Giám đốc Trung tâm Giống NLNN)


Stt

Nội dung thu

Đơn vị tính

Mức thu (đồng)

1

Kiểm định ruộng giống cây ngắn ngày (giống thuần)

 

 - Bằng hoặc ít hơn 5 ha

01 điểm

1.500.000

 

 - Từ ha thứ 6 trở lên, mỗi ha thu thêm

01 ha

280.000

2

Lấy mẫu giống

 

 

 

 - Bằng hoặc ít hơn 02 mẫu/điểm

01 Điểm

780.000

 

 - Bằng hoặc lớn hơn 03 mẫu/điểm

01 Mẫu

290.000

3

Kiểm nghiệm mẫu hạt giống

 

 - Tất cả các chỉ tiêu đối với hạt giống

01 Mẫu

600.000

 

 -  01 chỉ tiêu nảy mầm/ Hạt khác giống

01 Mẫu

300.000

 

 - Các chỉ tiêu còn lại (cỏ dại, độ sạch, độ ẩm)

Chỉ tiêu

200.000

Ghi chú:

            1. Đối với lấy mẫu và kiểm định giống cây trồng: Nếu lớn hơn 200km (cho cả 02 lượt đi) thì 02 bên sẽ thỏa thuận chi phí đi lại.

            2. Đối với kiểm định: Nếu diện tích sản xuất tập trung trên 50ha thì sẽ giảm phí 10%.

            3. Đối với giám sát làm sạch, đóng bao: Nếu cơ sở cách xa văn phòng Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang lớn hơn 150km (cho cả 02 lượt đi) thì bên B (thuê mướn) phải hỗ trợ chi phí ăn ở cho nhân viên giám sát của bên A (Phòng thử nghiệm – Trung tâm Giống). Tùy theo từng hợp đồng, hai bên sẽ thỏa thuận và ghi cụ thể điều khoản trong hợp đồng.

định mức thu dịch vụ, kiểm nghiệm lấy mẫu kiểm định chất lượng
       
   
         
   
 

         
       
 

Các tin cũ hơn:

Thông báo yêu cầu báo giá (7/14/2020 3:15:59 PM)
Thông báo yêu cầu chào giá sửa chữa Trại giống Tân Hiệp (7/3/2020 5:13:08 PM)
Thông báo yêu cầu báo giá (6/5/2020 11:08:25 AM)
Thông báo tuyển dụng viên chức (3/25/2020 3:16:02 PM)
Thông báo về việc thăm quan, đánh giá các giống lúa mới, có triển vọng được khảo nghiệm và trình diễn vụ Đông xuân 2019 - 2020. (2/15/2020 10:01:56 AM)
Thông báo yêu cầu báo giá sửa chữa chuồng heo nuôi thịt A1, A2 và nhà cân heo tại trại giống nông nghiệp Hòn Đất (5/2/2019 8:03:21 AM)
Thông báo tuyển dụng viên chức (2/28/2019 2:05:50 PM)
Thông báo yêu cầu báo giá bán lúa lương thực (1/7/2019 4:26:03 PM)
Thông báo yêu cầu báo giá bán lúa lương thực (11/21/2018 10:13:31 AM)
Thông báo giá bán thanh lý loại thải heo sinh sản (9/17/2018 3:25:48 PM)
Thông báo tuyển dụng viên chức (6/6/2018 4:59:31 PM)
Thông báo nghỉ lễ (4/24/2018 10:00:13 AM)
THÔNG BÁO Yêu cầu báo giá (8/7/2017 8:07:21 AM)
Thông báo yêu cầu báo giá (6/21/2017 9:34:33 AM)
Thông báo yêu cầu báo giá (5/18/2017 9:35:02 PM)
Thông báo yêu cầu báo giá (5/12/2017 3:45:38 PM)
Thông báo yêu cầu báo giá trang ủi mặt bằng nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp (4/8/2017 10:18:35 AM)
Thông báo yêu cầu báo giá hạng mục cải tạo chuồng heo thành chuồng dê tại Trại giống nông nghiệp U Minh Thượng (4/4/2017 10:08:47 AM)
Thông báo yêu cầu báo giá nâng cấp, sửa chữa, đại tu hệ thống máy làm sạch (11/28/2016 3:19:58 PM)
Thông báo Yêu cầu báo giá “Cải tạo chuồng mát heo nái đẻ A3+B3 và chuồng mát heo nái mang thai A4+B4” (10/6/2016 8:21:08 AM)
Thông báo yêu cầu báo giá sửa chữa nhà lò sấy trại Tân Hiệp (10/5/2016 4:05:56 PM)
Thông báo yêu cầu báo giá công trình: Duy tu, sửa chữa trại giống NN Mỹ Lâm. (10/5/2016 3:58:24 PM)
Thông báo yêu cầu báo giá lắp đặt camera (8/30/2016 5:10:10 PM)
Thông báo yêu cầu báo giá mua pallet. (8/25/2016 5:05:01 PM)
Thông báo yêu cầu báo giá thiết bị phục vụ chế biến hạt giống (8/23/2016 9:59:12 AM)
THÔNG BÁO yêu cầu báo giá sửa lò sấy (8/16/2016 11:01:32 AM)
Thông báo Yêu cầu báo giá lắp đặt lò sấy 15 tấn (8/8/2016 4:25:46 PM)
Thông báo V/v Bán thanh lý tài sản hư hỏng, không sử dụng được (8/4/2016 11:08:15 AM)
Thông báo yêu cầu báo giá bán lúa lương thực. (7/14/2016 8:28:55 AM)
Thông báo chào giá vận chuyển lúa. (5/28/2016 9:22:04 AM)
Thông báo Lắp đặt hệ thống quạt thông gió cho kho chứa lúa giống (5/4/2016 9:55:26 AM)
Thông báo yêu cầu báo giá cung cấp máy cấy lúa YANMAR (đã qua sử dụng) (4/20/2016 2:44:25 PM)
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 (4/20/2016 10:46:39 AM)
Thông Báo Yêu cầu báo giá sửa chữa trại C phục vụ công tác chăn nuôi heo thịt (3/4/2016 2:48:33 PM)
Thông báoVề việc treo cờ và nghỉ Tết Dương lịch năm 2016 (12/29/2015 9:25:53 AM)
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015 (9/5/2015 10:32:11 AM)
Chính sách khuyến mại trong cung ứng lúa giống cho các đại lý (3/27/2015 9:27:22 AM)
Thông báo tiếp tục bán HSYC và gia hạn thời điểm đóng thầu (10/23/2014 7:58:12 AM)
Thông báo thay đổi mẫu dấu (10/10/2014 3:33:07 PM)
Thực hiện đăng ký chứng nhận chất lượng và kiểm soát dấu hợp quy_ThS. LƯU THỊ OANH (10/4/2014 8:02:21 AM)
Thông báo (9/4/2014 8:35:43 AM)
Thông báo tiếp tục thực hiện chế độ làm việc vào sáng thứ Bảy hàng tuần (9/4/2014 8:16:24 AM)
Thông báo mời thầu (9/4/2014 8:13:51 AM)
Thông báo mời đấu thầu (9/4/2014 8:12:20 AM)
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2014 (6/28/2014 8:16:59 AM)
Thông báo mời đầu thầu (10/25/2013 9:28:13 AM)
Thông báo cung ứng lúa giống cấp SNC, NC, XN1 phục vụ sản xuất vụ hè thu, vụ thu đông và vụ lúa – tôm (vụ mùa) năm 2013 (5/25/2013 9:37:38 AM)
Hướng dẫn thủ tục chứng nhận chất lượng giống cây trồng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật - ThS. LƯU THỊ OANH (10/1/2012 4:13:49 PM)
Thông báo cung ứng giống chuối các loại (9/17/2012 4:31:58 PM)
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2012 (8/21/2012 8:31:33 AM)
Thông báo cung ứng lúa giống cấp SNC, NC, XN1 vụ lúa tôm và vụ Đông xuân 2012-2013 (8/16/2012 7:54:59 AM)
Thông báo về cung ứng bò giống và sản phẩm trùn Quế (3/27/2012 9:23:40 AM)
Thông báo (12/10/2011 8:45:19 AM)
Lịch gieo sạ lúa đông xuân 2011 – 2012 tại tỉnh Kiên Giang (11/4/2011 8:00:20 AM)
Sẽ triển khai thí điểm bảo hiểm cây lúa trong tháng 10 (10/8/2011 10:24:37 AM)
Giống lúa được phép sản xuất kinh doanh (7/1/2011 8:41:46 AM)
Một số giống lúa lai và lúa nếp được phép sản xuất kinh doanh (7/1/2011 8:27:11 AM)
Thông báo (6/23/2011 9:04:09 AM)
Thông báo : Lịch gieo sạ vụ hè thu 2011 (5/27/2011 10:44:37 AM)
Quyết định số 216/QĐ-NN ngày 12 tháng 5 năm 2011 (5/27/2011 10:38:52 AM)
Thông báo : nâng mức lương tối thiểu chung (4/19/2011 5:10:14 PM)

bản đồ Bản đồ các trại

Liên Kết website Video
Liên Kết website Liên kết Website
粉嫩公主酒酿蛋是一款100%纯植物提取的丰胸美胸产品,丰胸产品在入市以前就已经经过了国家相关权威部门的严格检测粉嫩公主官网,是国家食品药品监督管理总局批准的美胸品牌丰胸方法,还是世界卫生组织中国区研究专家委员会权威推荐的一款女性丰胸专用产品丰胸产品粉嫩公主酒酿蛋

TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP KIÊN GIANG - ĐỊA CHỈ: 731 NGUYỄN TRUNG TRỰC, TP. RẠCH GIÁ
TEL: 0297.381 2553 - 0297.381 3147 - 0297.381 2561
Email: giongkg@giongkiengiang.com